הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

רגע!

עזרו לנו להפיץ את הבשורה

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

האתר FLAGIL.COM  להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט המשמש לטובת גיוס הון בפרויקט "הדגל הגדול של המדינה" (להלן :"השימוש") והינו בבעלותה של חברת  גוטופיי בע"מ (להלן: "החברה").

מובהר כי האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כל הגולש באתר דנן לרבות השתתפות בפרויקט הן בעקיפין והן במישרין מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

כל גולש באתר דנן לרבות השתתפותו בפרויקט הן במישרין והן בעקיפין , מסכים לתנאי השימוש הנ"ל ומצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה הנ"ל , נושאי משרה בה , שלוחה ו/או מי מטעמה .

בשימוש באתר דנן המשתמש הגולש מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית להתקשר בהסכם זה ובגיל 18 לפחות .

 1. כללי

האתר מספק ברשת האינטרנט שירות מקוון (לרבות שירותי פרסום ושיווק) . השירות המקוון הינו שירות אשר ניתן לכלל האוכלוסיה במדינת ישראל (גברים ונשים כאחד) , שירות דנן מספק תמיכה של הציבור (להלן :"התומך") בפרויקט הדגל הגדול של המדינה ע"י קבלת תשלום מחד לטובת החברה מאידך (להלן :"היזם") וכפועל יוצא הקמת הפרויקט ותחזוקתו.

 1. רישום לאתר

3.1.    בעת הרישום לאתר יהיה על המשמש להזין טופס רישום הכולל כפי המופיע באתר .

3.2.    בעצם הזנת הפרטים האמורים המשתמש  מצהיר כי אלו הפרטים שלו וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים ושכרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם שלו/בבעלותך.

3.3    עפ"י חוק , המשתמש אינו מחויב לספק את הפרטים הנדרשים אך החברה רשאית שלא לרשום את המשתמש במערכותיה באם פרטים הכרחיים אינם ממולאים באתר וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

3.4   הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ״י חוק. החברה תהא רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לפרויקט במישרין ו/או בעקיפין  ו/או לחברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכים באתר.

3.5    למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף פעילות כספית באתר הינו אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה.

3.6    החברה לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של משתמש הקצה, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר משתמש הקצה בעת רישומו שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת.

משתמש הקצה

4.1    משתמש הקצה הינו כל אדם שבוחר לעשות שימוש ו/או לבקר באתר , בין אם הוא תומך פעיל או רק צופה ("להלן משתמש קצה").

4.2  יובהר כי באם משתמש קצה החליט להשתתף בפרויקט דנן ולעשות שימוש פעיל באתר אזי זכות זו אינה ניתנת להעברה לצדדים שלישיים .

4.3    משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על פרטיותו ו/או סודיות הסיסמא/ות לאתר לרבות מסירת כרטיס אשראי .

4.4    משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה וכי החברה אינה ו/או לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או אובדן מידע. כמו כן, ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מסיבות שונות, לרבות בשל תחזוקתו השוטפת ו/או בשל נסיבות התלויות ו/או בלתי תלויות בחברה. בנוסף, יתכן שהגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. משתמש הקצה פוטר את החברה מכל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שעלול להיגרם ו/או ייגרם לו עקב האמור לעיל.

4.5  החברה תהא רשאית, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. החברה רשאית להפסיק פרסומו של כל מידע ו/או שירות ו/או מוצר, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.

 • כל תוכן של משתמשי הקצה ו/או צד שלישי המופיע באתר, לרבות דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי משתמשי הקצה ו/או צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי החברה, ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
 • המשתמש קצה מאשר לחברה לשלוח לו ו/או למי מטעמו הודעת דואר אלקטרוני כאמור והקשורות במישרין ובעקיפין לפרויקט דנן .
 1. "תשר"

5.1  ההתאמה בין תיאור "התשר" במסגרת הקמפיין לבין "התשר" בפועל. בכל מקרה של טענה ו/או תלונה בנוגע לאמור, אין המשתמש קצה יוכל לבוא בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין הנדון .

 1. אספקת "התשר"

6.1   אספקת "התשר" תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של "התשר" לגבי "התשר" באתר.

6.2     אין לראות את החברה כאחראית על אספקתו של "התשר" ו/או כל עניין הנוגע לו.

 1. תשלום

7.1    המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע״מ על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

7.2    קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי החברה.

7.3    חיוב "המשתמש קצה" יתבצע על ידי חברת סליקה באינטרנט, וזאת באמצעות כרטיס אשראי מתאים שנמסר על ידי "משתמש הקצה". בשורת החיוב יוצג התיאור "gotopay".

7.4   חיוב "המשתמש קצה" יתבצע באופן מידי וללא כל קשר להתקדמות הפרויקט .

7.5  יצוין כי באם בסופו של יום הפרויקט לא יצלח אזי הכספים יוחזרו ל"משתמש הקצה" בניכוי גובה העמלות אשר נגבו בסליקה .

7.6 החברה תהא רשאית, שלא לקבל סוג ו/או סוגים מסוימים של כרטיסי חיוב בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהיה עליה להודיע על כך מראש.

 1. העברת התשלום לספקים וקבלני ביצוע בפרויקט

8.1 .החברה, כמו גם גופים שלישיים לרבות חברות כרטיסי האשראי וחברת הסליקה באינטרנט, גובים עמלות שינוקו מסכום הגיוס הכללי של הפרויקט .

8.2 סך כל העמלה נכון להיום מסתכם ב-10% מסכום הגיוס הכללי. על עמלת זו מקבל יזם הפרויקט חשבונית ועל כן מתווסף על עמלה זו מע"מ כקבוע בחוק. זכותה הבלעדית של החברה לשנות עמלות אלו ללא כל עדכון משתמשי קצה.

8.3החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב העברת התשלום ו/או לבטל את הקמפיין בנסיבות המפורטות בסעיף 9 להלן.

 1. ביטול עסקה על ידי "משתמש הקצה"

9.1    בקשה להחזר כספי יעשה באמצעות פניה לכתובת הדוא"ל office@gotopay.co.il ויכלול את פרטי "משתמש הקצה" לרבות מספר תעודת זהות ואת מלוא פרטי ההזמנה.

9.2    ההזמנה תבוטל בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן התשמ''א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

9.3    באם הודעת הביטול התקבלה לאחר התחלת הפרויקט אזי לא תהא אפשרות החזר כספי .

 1. ביטול עסקה על ידי החברה

10.1  החברה ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, וללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

10.2  .אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

10.3  .במקרה של תקלה טכנית.

10.4 .במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך הפרויקט על כל המשתמע מכך .

10.5 .במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים של היוצר / משתמש הקצה, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

10.6 .בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.

10.7.החברה רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.

10.8 במידה ופרויקט הדגל הגדול במדינה לא יצא לפועל מכל סיבה שהיא .

 1. ציוד

11.1     משתמש הקצה יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ("הציוד") ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך.

11.2    החברה לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.

11.3    האתר הינו קניינה הבלעדי של החברה. כל פעילות באתר תהא בהתאם לתנאי השימוש ולמטרה חוקית בלבד.

11.4   משתמש הקצה אשר רשאי להשתתף בכל אחת משיטות המכירה באתר, הינו אדם אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, אמצעי זיהוי תקף וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי.

 1. בקרה, פיקוח ומעקב

12.1    החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי , לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת ולקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו מעת לעת על ידי החברה, לרבות בעקבות עדכוני חקיקה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך.

12.2    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית, אך לא חייבת, להסיר כל חומר, אשר החברה סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, המפר את תנאי הסכם זה או מעורר כל התנגדות.

 1. אחריות

13.1    משתמש הקצה מסכים בזאת באופן שלא משתמע לשתי פנים כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי וכי לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לחברה בכל עניין הנובע משימושו באתר.

13.2    החברה, עובדיהם, בעלי תפקיד בה , נושאי משרה  וצדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים וכל הבא מטעמם אינם מצהירים ו/או מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או מוצר אשר הובטח כי יסופק באמצעות האתר.

13.3    הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככל שהוא זמין, על בסיס "IS AS" ו- "AS AVILABLE". החברה מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומז, לרבות אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.

13.4    החברה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין בכל אחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת "ממשתמש קצה" לבצע כל פעולה באתר.

13.5    החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשי הקצה באתר ו/או כל צד שלישי העושה שימוש באתר.

13.6    מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית, בגין כל נזק לרבות נזק עתידי ו/או פוטנציאל אשר נגרם למשתמש הקצה ו/או לצדדים שלישיים עקב שימוש באתר.

 1. הגבלת אחריות

14.1    בשום מקרה, החברה לא תישא באחריות ו/או חבות כלשהי בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או בכל הפסד הנובע ו/או קשור להוראות הסכם זה.

 1. שיפוי ושחרור

15.1    "משתמש הקצה" מסכים בזאת לשפות ולפצות את החברה ואת הגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים בהם, עובדיהם, סוכניהם ומי מטעמם בעקבות כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.

15.2    "משתמש הקצה" פוטר באופן מלא את החברה מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לטיב ולאיכות ה"תשר" , לרבות אספקת המוצר ו/או השירותים, וכן לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.

 1. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

16.1    האתר על כל מרכיביו הנו הקניין הבלעדי של החברה או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהחברה, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פליליים ו/או אזרחיים והוא יהיה האחראי הבלעדי להפרות כאמור.

16.2    האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה צלילים ועוד. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מהחברה או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. משתמש הקצה מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכות מכל סוג באמצעות הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מהחברה (download) של החומר המוגן מהאתר. כל סימני המסחר של החברה המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של החברה.

16.3    משתמש הקצה לא יעלה לאתר (upload) יפרסם או יציג ו/או יעמיד קישור בדרך כלשהי באתר, חומר המוגן בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי הזכויות. משתמש הקצה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך לרבות נזק פוטנציאל ו/או עתידי.

16.4    על ידי הצגת חומר בפומבי באתר, משתמש הקצה מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן לחברה זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור.

16.5    משתמש הקצה מתיר גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה מעניק לחברה את הזכות לערוך, לשכפל, להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו.

16.6    האמור בסעיף זה יחול לטובתה של החברה וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כל זה למטרה יחידה שהינה לפרסם ולשווק את הפרויקטים ללא קבלת אישור מהיזמים  אין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע בקניין הרוחני של היזמים.

16.7    על אף האמור לעיל, מרגע והעלה משתמש קצה חומר אל אתר החברה ומתנהל בו פרויקט פעיל, הוא אינו מורשה להעביר חומרים אלו לידי אתרים אחרים העוסקים בגיוס הון מקהל. איסור חשיפת חומר לאתרי גיוס מקהל אחרים חל גם על כל התקשרות שנעשתה בין משתמש הקצה אל החברה או כל מי מטעמה לרבות עצות, שיטות, וסודות מסחריים של החברה הנוגעים לגיוס הון מקהל.

 1. מדיניות

17.1    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינויים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים נוספים.

17.2    במידה והחברה תערוך שינויים משמעותיים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, החברה תודיע על כך על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר / אמצעי תקשורת אחרים.

17.3    כל שינוי משמעותי בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יחול החל ממועד פרסום ההודעה באתר / אמצעי תקשורת אחרים, ובתנאי ששינויים אלו לא יחולו פעולות אשר נעשו באתר טרם.

17.4    השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, יחולו באופן מידי על כל משתמשי האתר, וכל שימוש באתר על ידי "משתמש קצה" יחשב כהסכמה וקבלה של השינויים האמורים.

 1. פרטיות

18.1    "משתמש קצה" מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, תגובות, שירות לוח המודעות, ו/או כל תשתיות הודעות והתכתובות באתר הם פומביים ואינם מהווים התכתבות פרטית, ולכן צדדים שלישיים רשאים לקרוא את התכתובות של "משתמש הקצה" מבלי ידיעתו.

18.2    החברה אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ו/או פורום ולכן לחברה אין כל יד ורגל והיא נקייה מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות "משתמש הקצה" בקהילות.

18.3    כל מידע "שמשתמש קצה" מפרסם באתר, בין אם בעמודי התגובות, על לוחות המודעות בבלוגים, או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, "משתמש הקצה" מקנה לחברה את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פרסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.

 1. שונות

19.1     זכותה של החברה לקבל סעד ו/או תרופה על פי תנאי הסכם זה לא תגרע מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה המגיעים לה על פי כל דין.

19.2.    מסמך זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.

19.3     כל ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי מסמך זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

19.4    הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בחיפה המוסמך לפי העניין.

19.5     אי תקפות של אחד או יותר מתנאי מסמך זה לא תשפיע על תקפות מסמך זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאכוף יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

 1. מדיניות פרטיות

א. על השימוש באתר זה  FLAGIL.COM או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר") המופעל על ידי גוטופיי בע"מ תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.

ב. להלן הנהלים אשר על פיהם פועלת גוטופיי בע"מ ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר גוטופיי בע"מ  על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף על ידי גוטופיי בע"מ בעת השימוש באתר (להלן "מדיניות הפרטיות").

ג. גוטופיי בע"מ אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמש קצה המתקבל שלא באמצעותו, על ידי צדדים שלישיים, לרבות משתמשי קצה אחרים , גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר ואשר אינם בשליטת גוטופיי בע"מ. בכל מקרה של ספק, על אחריות משתמש הקצה לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו צד ג'

ד. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידי משתמש קצה , כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על באמצעותו בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.

ה. יוער כי בעת השימוש באתר נאסף מידע על משתמשי קצה . חלק מהמידע מזהה אותם באופן אישי, קרי, אמצעי התשלום ששימשו אותם וכדומה. זהו מידע שאלו מסרו ביודעין, לרבות בעת רישומם לאתר.

 1. מאגר מידע

א. המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של גוטופיי בע"מ לצורך פרויקטים נוספים בעתיד .

 1. השימוש במידע

א. השימוש במידע שיתקבל אודות משתמשי קצה עקב שימושו  באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת לאפשר את שימושם באתר , לשנות ו/או לבטל תכנים מסוימים שקיימים באתר , להעשיר ולשפר את התכנים באתר ואופן שימושו .

ב. המידע שישמש את גוטופיי בע"מ יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

ג. גוטופיי בע"מ נוהגת לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשות המשתמש ובכלל זאת כתובת ה – IP שלו וכן את כל הדפים בהם ביקר.

ד. בהסכמתו להסכם תנאי השימוש שלעיל,  זה  מביע את הסכמתו כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי גוטופיי בע"מ לצורך יצירת קשר , משלוח חומר שיווקי באמצעות מייל או בדרך אחרת , אלא אם זה יציין בפניה בכתב לת.ד 7775 חיפה כי אינו מעוניין בכך . ובכדי למנוע שימוש לא חוקי באתר.

 1. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

א. גוטופיי בע"מ לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי של משתמשי קצה, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו').

ב. על אף האמור לעיל, גוטופיי בע"מ תהייה רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:

ג. זו קיבלה את הסכמת משתמש הקצה לחשוף מידע זה;

ד. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים, כדוגמת העברת פרטי כרטיס אשראי לחברת הסליקה באינטרנט.

ה. כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל גוטופיי בע"מ צו שיפוטי המורה למסור את פרטי משתמשי קצה.

ו. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין נותן התשר שתחייב את חשיפת פרטים של משתמשי קצה.

ז. במקרה בו גוטופיי בע"מ תמצא, כי פעולות אותו משתמש קצה באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

 1. אבטחת מידע
 • גוטופיי בע"מ מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט.
 • גוטופיי בע"מ אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן.
 1. רישום לאתר

א. בעת הרישום לאתר יהיה על המשתמש קצה להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם, משפחה, דואר אלקטרוני ובחירת סיסמא.

 1. זכות לעיין במידע

א. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות למחלקת שירות הלקוחות שלנו באמצעות דואר רשום לכתובת ת.ד 7775 חיפה .

ב. אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית למשתמש הקצה, אזי זה זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

 1. Cookies

א. האתר יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

ב. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת  Cookies.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

א. מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו גוטופיי בע"מ משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידי משתמש קצה , זו תודיע לו על כך שהתבצע שינוי במדיניות הפרטיות על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.

המטרה שלנו

₪1,800,000

עזרו לנו להניף את הדגל

גויסו בפרוייקט

תמכו עכשיו
היכנס לחשבון
צור חשבון חדש